Anh là Dobler hay Dahmer vậy Em?

Thuyết Dobler & Dahmer, với bạn nào yêu thích #HIMYM chắc quá quen với thuyết này rồi, thế nhưng với những ai chưa biết, thì mình giải thích gọn thế này: Cảm xúc của bạn khi tiếp nhận một điều gì đó tuỳ vào ai là người thực hiện nó!

Continue reading “Anh là Dobler hay Dahmer vậy Em?”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: